Convocades les subvencions per a les entitats de foment de la solidaritat i la cooperació

Convocades les subvencions per a les entitats de foment de la solidaritat i la cooperació

La convocatòria de subvencions per a les entitats que portin a terme el foment de la solidaritat i cooperació al desenvolupament a la ciutat de Reus per a aquest any 2020 ha sortit publicada i el t ermini per presentar les sol·licituds és des d’aquest dimarts 21 de juliol fins al 31 d’agost.

La regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals impulsa aquesta convocatòria, que té una dotació econòmica de 22.900 euros. Tota la informació per tramitar la sol·licitud i les bases reguladores de la convocatòria es pot consultar a l’enllaç https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/22303

Les finalitats que es planteja la regidoria a l’hora de convocar aquestes subvencions són:

 • Promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions d’entitats que realitzin actuacions relatives a projectes de cooperació al desenvolupament i la sensibilització.
 • Donar suport explícit al treball d’interès públic que desenvolupa el teixit associatiu de la ciutat que treballa en el marc de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, així com en la sensibilització ciutadana.
 • Promoure el desenvolupament humà sostenible, amb l’erradicació de la pobresa i el combat contra les desigualtats en el marc general dels objectius i línies estratègiques dels serveis de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Reus i del Consell Municipal d’aquest àmbit.L’atorgament de les subvencions que es regeixen per aquestes bases, s’efectuarà conforme als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Destinataris i requisits

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions persones jurídiques sense ànim de lucre que presentin projectes i desenvolupin activitats en l’àmbit de la solidaritat i cooperació al desenvolupament.Les esmentades entitats han de reunir els següents requisits:- Estar degudament constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Reus amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria de subvenció.

 • Que formin part del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Reus.
 • Tenir els òrgans de govern i administració actualitzats i el mandat en vigor.
 • Tenir els seus estatuts actualitzats al règim normatiu vigent.
 • Que tinguin entre els seus objectius la realització d’activitats de cooperació per al desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles, l’ajuda humanitària en l’àmbit internacional o la sensibilització vers les desigualtats nord-sud.
 • No ser deutores per cap concepte de l’Ajuntament de Reus ni dels seus ens instrumentals.
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agencia Estatal de l’Administració Tributària, amb la Tresoreria de la Seguretat Social, i amb l’Agència Tributària Catalana.
 • Tenir els requisits per obtenir la condició de beneficiari d’acord amb el que s’estableix a l’article 13 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Es consideraran subvencionables els projectes següents:- Projectes de cooperació internacional i sensibilització que abordin alguns dels sectors prioritaris següents:

 • L’enfocament de gènere
 • Els drets humans i les llibertats fonamentals de les dones i dels infants.
 • Inserció laboral, educació, salut i infraestructures
 • La promoció de la sostenibilitat ambiental
 • La promoció de la pau i la cultura de la pau
 • Ajuts d’emergència o reconstrucció per conflictes bèl·lics o desastres naturals.
 • Projectes d’atenció a refugiats polítics provinents de països en conflicte.Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que es portin a terme durant l’any de la convocatòria.
Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.