Pressupost 2018: atenció a les persones, projecció de ciutat i reducció del deute

Pressupost 2018: atenció a les persones, projecció de ciutat i reducció del deute

El Govern de Reus fa una clara aposta per l’atenció a les persones, la projecció de la ciutat i la reducció de l’endeutament en el Pressupost de l’Ajuntament de 2018. Els comptes, que el 22 de gener es portaran a la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics i el dia 25 al Ple de l’Ajuntament, són un exercici de rigor, de realisme, de contenció i de bona gestió.

El pressupost parteix de la base que en els darrers 6 anys no s’ha incrementat la pressió fiscal: 4 anys per la conjuntura econòmica; i 2 anys per impossibilitat d’arribar a acords amb els grups municipals. En aquest context, l’alcalde va donar instruccions a tots els departaments perquè adeqüessin el pressupost a la realitat del 2018. Instrucció que s’ha traduït en més eficiència en la gestió dels contractes, la repercussió de l’increment de l’IPC i ajustos a la despesa real.

A partir d’aquests eixos, el Govern configura un pressupost, amb les grans dades següents:

 • Pressupost Ajuntament: 110.219.587,03 euros (-0,43%)
 • Pressupost Organismes autònoms: 7.111.180,10 euros (-2,86%)
 • Pressupost Empreses municipals: 211.146.492,00 (-1,41%)
 • Pressupost Consolidat: 319.836.518,64 euros (-1%)

Pressupost Extraordinari
Amb caràcter excepcional, el pressupost de l’Ajuntament compta amb una previsió d’ingressos que no tindrà continuïtat en exercicis posteriors. Una previsió de 1,4 milions d’euros, que es destinaran a programes de despesa, també limitats a 2018. Aquesta previsió d’ingressos correspon als dos fets singulars següents:

 • Major recaptació per l’IBI, com a conseqüència de la regularització cadastral realitzada pel Ministeri d’Hisenda, corresponent als exercicis 2014 a 2017, per un import de 1,1 milions d’euros.
 • Devolució de l’IVA de SIRUSA d’exercicis anteriors, per un import de 273.000 euros.

Les partides més importants de la despesa no consolidable, limitada al 2018 són:

 • 215.000 euros per a inversions.
 • 180.000 euros per als Jocs del Mediterrani.
 • 175.000 euros per a Reus, ciutat de la Música 2018.
 • 25.000 euros a la candidatura de Reus ciutat europea de l’esport 2019.
 • 116.000 euros per a l’estudi del plec del nou contracte de neteja viària i de la brossa.
 • 500.000 euros vinculats al fons de contingència.

Aspectes destacats del pressupost
Ingressos
Tot i la pròrroga de les ordenances fiscals, en l’apartat d’ingressos, destaca l’increment de la recaptació via tributs. Això és deu, principalment, a quatre factors:

 • La regularització del Cadastre 2014-2017: 1,1 milions d’euros.
 • Més ingressos tributaris, com a conseqüència del creixement de l’activitat econòmica, especialment en l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres: 400.000 euros.
 • L’ingrés més destacat prové de l’increment del nou Contracte programa signat amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat i el reforç de les polítiques socials d’atenció a les persones: L’assumpció per part de l’Ajuntament del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i el Servei d’Integració en Famílies Extenses (524.000 euros); l’increment del Servei d’Ajuda a Domicili (80.000 euros addicionals); i la major dotació del servei bàsic d’assistència social, amb la contractació de 12 persones més, entre auxiliars administratius i treballadors socials (209.000 euros).

Retribucions del personal
L’Ajuntament fa un esforç per millorar les retribucions dels treballadors i crear nous llocs de treball. La despesa en personal creix un 4,4% respecte el 2017, 1,4 milions més; i arriba als 33,8 milions. L’increment és conseqüència, entre altres, de les mesures retributives següents:

 • Increment de l’1% de les retribucions dels empleats públics previst a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, pagat però no pressupostat el 2017 (269.000 euros). Increments de les bases màximes de cotització a la Seguretat Social d’un 3% i l’actualització dels meritaments de nous triennis (en total 139.000 euros).
 • Increment dels efectius de personal del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) i del Servei d’Integració en Famílies Extenses (SIFE), (447.000 euros).
 • Increment dels equips bàsics d’assistència social, amb la contractació dels 12 persones, entre auxiliars administratius i treballadors socials (289.000 euros cofinançats entre Ajuntament i Generalitat).
 • Subrogació de personal se l’IMAC i l’Institut de Museus a l’Ajuntament, com a conseqüència de la reestructuració de l’àrea de Cultura (157.000 euros).
 • Contractació de 4 programadors i un tècnic en gestió econòmica i pressupostària, per donar continuïtat a l’adaptació de l’administració electrònica (182.000 euros).

Endeutament
Tot i no apujar la pressió fiscal en els darrers 6 anys, i fer un exercici de rigor i de realisme, el Govern de Reus entén que és necessari planificar i executar inversions per atendre les demandes de la ciutadania. Per poder fer front a aquestes inversions, el pressupost de l’Ajuntament preveu operacions de crèdit per un import de 3 milions d’euros.

Amb tot, l’aposta del Govern per la reducció del deute continua intacta. La variació del deute de l’exercici disminueix en 16 milions, fruit de l’amortització de crèdits i l’estalvi d’interessos, com a conseqüència de l’evolució dels tipus d’interès i la previsió del cost financer de les operacions en vigor, tenint en compte la reducció del deute extraordinària feta el 2016 i el 2017.

Així, l’endeutament del Grup Ajuntament es rebaixarà dels 229 milions a tancament de 2017 als 213 milions a 31 de desembre de 2018

Igualment, la ràtio legal d’endeutament prevista a 31 de desembre de 2018 és del 74,31%, inferior al llindar previst a la normativa del 75%, en règim de comunicació; i inferior al llindar del 110% en règim d’autorització, cosa que determina l’accés al crèdit per finançar inversions.

Inversions
El darrer apartat destacable són les inversions, amb un import de 3,4 milions d’euros: 3 milions finançats a través d’operacions de crèdit, 200.000 a través del Pla de Barris; i la resta amb els ingressos extraordinaris d’aquest 2018. Els eixos clau del pla d’inversions són:

 • La seguretat, amb la compra de nous vehicles per la Guàrdia Urbana.
 • Els serveis d’atenció a les persones.
 • La transformació digital de l’Ajuntament.
 • I la posada al dia de la via pública, amb la reforma de l’entorn de la plaça de la Sang, accions de microurbanisme i el desenvolupament del Pla de Barris de Sol i Vista i Immaculada.

Dos aspectes més a destacar de les inversions:

 • Continuïtat dels Pressupostos participatius, dotats inicialment amb 200.000 euros.
 • Reserva del 3% del pressupost d’inversions per a polítiques socials, una mesura que l’Ajuntament aplica des del 2014 (amb l’1%), i des de 2016 (amb el 3%).
Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.