Regeneració urbana del Barri del Carme

El Govern de Reus portarà a votació del ple de l’Ajuntament l’aprovació del conveni que firmarà properament amb la Generalitat de Catalunya i que ha de donar resposta a la històrica reivindicació veïnal del barri del Carme amb l’impuls de la regeneració urbana i la dotació amb nou habitatge protegit, aparcament públic i la construcció d’un Centre d’Atenció Primària al barri

El conveni fixa els acords l’Ajuntament, l’Institut Català del Sòl i el servei Català de la Salut que signaran en tres àmbits:

 • Regeneració urbana: Col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament per al desenvolupament i execució del PAU 12 Passatge del carrer Closa de Freixa, PAU 13 Plaça del Bisbe Grau, PAU 14 Eixamplament del carrer de Sant Benet i PAU 15 Prolongació del carrer de Sant Benet
 • Habitatge amb protecció oficial: Compromís entre l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl, amb la finalitat de promoure el desenvolupament d’habitatges amb protecció oficial de lloguer assequible.
 • Aparcament: Acord entre l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl per a la promoció i construcció d’un aparcament soterrani.
 • Centre d’Atenció Primària: Acord entre l’Ajuntament, l’Institut Català de Sòl i el CatSalut per a l’establiment d’un centre d’atenció primària al barri.

Regeneració urbana
D’acord al conveni, l’Ajuntament redactarà, promourà i tramitarà una modificació puntual de Pla General Municipal d’Ordenació per fer viable el desenvolupament de la gestió urbanística dels quatre programes d’actuació urbanística vigent de manera conjunta. Es definirà un sol polígon d’actuació, amb el qual s’assoliran els objectius de regeneració urbana; i, alhora, s’obtindrà l’espai necessari per a la implantació del CAP i la construcció de l’aparcament municipal i dels habitatges de protecció oficial de lloguer assequible.

Els objectius de regeneració urbana que busca el projecte són:

 • PAU 12: Obertura d’un vial entre el carrer Closa de Freixa al carrer de Sant Jaume.
 • PAU 13: Obertura d’una nova plaça, la plaça del Bisbe Grau.
 • PAU 14: Eixamplament del carrer de Sant Benet, amb la creació de nou espai públic
 • PAU 15: Obertura d’un vial amb la prolongació del carrer de Sant Benet i donar continuïtat a la connexió amb el tomb de ravals.
 • Tots els programes d’actuació urbanística incorporen també com a objectiu, la dotació d’aparcament subterrani.

L’Institut Català del Sòl serà l’administració actuant, i serà l’encarregada de dur a terme la gestió i la redacció dels instruments de gestió i d’urbanització necessaris per al seu desenvolupament.

Habitatge amb protecció oficial
Fruit del conveni, l’Ajuntament es compromet a cedir a l’Institut Català del Sòl el sostre residencial de les parcel·les resultants qualificades d’HPO. La cessió es condicionarà a la promoció i construcció d’habitatges amb protecció oficial i a que la titularitat del sòl sigui sempre pública.

L’Ajuntament col·laborarà amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en la definició dels criteris d’adjudicació dels habitatges. En qualsevol cas, es preveurà una reserva mínima del 25% del total dels habitatges destinada a joves menors de 35 anys i l’antiguitat mínima d’empadronament dels sol·licitants no podrà superar els tres anys.

L’Institut Català del Sòl, dins aquest marc de col·laboració, es compromet a promoure, directament, la construcció de 21 habitatges amb protecció oficial programats en coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La resta d’habitatges destinats a protecció oficial de lloguer assequible situats en la resta de l’àmbit (6 habitatges) seran promoguts, directa o indirectament, per l’Institut Català del Sòl.

Per altra banda, l’Institut Català del Sòl es compromet a promoure, directament, la construcció dels habitatges de renda lliure (16) i a reservar a favor de l’Ajuntament un dret preferent de lloguer, a preu de cost, d’un local en planta baixa d’uns 200m2.

La resta de sostre residencial de renda lliure serà promogut, directa o indirectament, per l’Institut Català del Sòl (27 habitatges)

En resum, la dotació i promoció d’habitatge de l’àmbit serà:

 • 21 habitatges amb protecció oficial programats en coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, promoguts directament per l’Incasòl.
 • 6 habitatges amb protecció oficial promoguts, directa o indirectament, per l’Institut Català del Sòl.
 • 16 habitatges de renda lliure promoguts directament per l’Incasòl.
 • 27 habitatges de renda lliure, promoguts directa o indirectament per l’Incasòl.

Aparcament
El projecte de regeneració urbana permetrà la construcció de l’aparcament subterrani que pràcticament ocuparà tota la superfície de l’àmbit. La previsió és la construcció d’un pàrquing municipal d’una planta amb capacitat per a un centenar de vehicles.

Centre d’Atenció Primària
Finalment, l’Ajuntament cedirà gratuïtament al CatSalut el sostre d’edificació de nova construcció que es destinarà al nou CAP. L’Institut Català del Sòl i el Servei Català de la Salut, formalitzaran, en el termini màxim de tres mesos des de la data d’aprovació definitiva de la modificació del PGOU, el conveni on s’establirà la planificació i procés constructiu del centre de salut. El finançament d’aquestes obres anirà a càrrec del Cat Salut.

Finançament
Les actuacions derivades del conveni preveuen una despesa estimada de més de 9 milions d’euros. El finançament dels acords anirà a càrrec de l’Institut Català del Sòl (amb una despesa estimada de 5.630.000 euros, més IVA) i de l’Ajuntament (amb una despesa estimada de 3.554.408,62 euros més IVA).

 • Així, l’Ajuntament es compromet a assumir el costos derivats de la urbanització i de l’aparcament. El cost estimat de la urbanització és de 554.408,62 euros (més IVA), en concepte de redacció, direcció de l’obra, coordinació de seguretat i salut, vigilància ambiental i redacció de projecte elèctric de legalització, i execució de les obres d’urbanització; mentre que els cost previst en concepte de redacció del projecte arquitectònic i de construcció del pàrquing és de 3.000.000 euros (més IVA).
 • Al seu torn, l’Institut Català del Sòl es farà càrrec dels treballs de redacció del projecte arquitectònic i de la construcció de l’edificació on hi anirà l’habitatge protegit i el CAP, amb una despesa estimada de 5.630.000 d’euros.

Per optimitzar recursos tècnics i econòmics, l’Institut Català del Sòl executarà de manera unitària les obres d’urbanització, la construcció de l’aparcament i la construcció de l’edifici on hi haurà els habitatges de protecció i el CAP.

Termini
L’Institut Català del Sòl es compromet a licitar la redacció del projecte d’urbanització i el projecte de l’aparcament, juntament amb el del projecte arquitectònic de l’edifici que acollirà el CAP, en un termini màxim de tres mesos des de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU. Així mateix, es compromet a disposar del projecte bàsic en un termini d’entre 14 i 18 mesos des de la data d’aprovació definitiva.

Obtinguda la llicència d’obres, l’Institut Català del Sòl iniciarà la licitació de les obres de construcció, amb una durada estimada de 24 mesos.

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.